hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

23.02.2017

2017 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İLANI

 

 

 Hatay Valiliği, 2017 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla proje teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

 

SODES, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

 

SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri ise, özellikle yoksulluk nedeniyle sosyal imkânlara erişemeyen; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

 

SODES kapsamında; 1) İstihdam, 2) Sosyal İçerme ve 3) Kültür, Sanat ve Spor bileşenlerinde başvuru alınacaktır. Proje başına destek tutarı asgari 100.000 TL azami 500.000 TL’dir.

 

Proje destek oranı % 100 hibe olup eş-finansman ihtiva eden projelere öncelik verilecektir.

 

Proje uygulama süresi en fazla 12 ay olacaktır.

 

            Uygun başvuru sahipleri: Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

 

            Proje başvuruları için son tarih 16 Mart 2017 olup, projelerin, bu tarihe kadar SODES Bilgi Sistemi aracılığıyla ve sistem üzerinden gönderilen başvurulardan çıktı alınıp destekleyici belgeler eklendikten sonra Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası Kat:3 Antakya adresine yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. (Başvurular 16 Mart 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar posta, kargo veya elden teslim edilebilecektir.)

 

            Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai hale getirilen puan sıralı proje listeleri 17 Nisan 2017 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına iletilecektir. Bakanlık tarafından da maksimum 1 ay içinde Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından gönderilen proje listesi değerlendirilerek desteklenecek asil ve yedek liste ilan edilecektir.

 

            SODES Programının Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunda Hatay ilinde yürütülmesinde Hatay Valiliği sözleşme makamı olup, Programın uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden Valilik bünyesinde oluşturulan SODES Koordinasyon Birimi sorumludur.

 

            Programa ilişkin SODES Uygulama Usul ve Esasları www.sodes.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Usul ve esaslarda yer almayan hususlar ve diğer bilgilendirmeler için hataysodes@gmail.com adresine elektronik posta ortamında müracaat edilebilecektir.

 

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?


1. Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır. İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.

2. SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine yerleştirilerek 1 (bir) klasör içinde, son başvuru tarihine
kadar Hatay Valiliği SODES Proje Ofisine elden teslim edilir.

3. Hatay Valiliği SODES Proje Ofisinin posta adresi aşağıdaki gibidir:
Hatay Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi
Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)
Kat:3 ANTAKYA/Hatay Sodes

4. Başvuruda sunulan klasörlerin üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.

5. Başvuru formunun posta/kargo yoluyla gönderilmesi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden, başvuru formunun reddedilmesine sebep olabilecek eksikliklerden veya olumsuzluklardan Hatay Valiliği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen veya başvuru formu SODES-BİS Sistemine yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

• Proje Başvurusu için Kurum Amiri Onaylı Üst Yazı,

• Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi ve kuruluş sözleşmesi (Kamu kurum ve kuruluşlarından bu şart aranmaz),

• Sivil Toplum Kuruluşlarının son başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olduklarını gösterir resmi belge (Dernek İlde ise İl Dernekler Müdürlüğünden, İlçede ise Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Dernekler Bürosundan alabilirler),

• Sivil Toplum Kuruluşlarının DERBİS sisteminden son alınan imzalı Genel Kurul Sonuç Bildirimi !!!

• Sivil toplum kuruluşlarının proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yönetim kurullarının almış olduğu karar (Karar Defteri örneği),

• Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve
uygulamasına izin veren yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı,

• Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek Kuruluşları tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren onaylı belge,

• Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge,

• Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, Ortaklık Beyannamesi proje başvuru formunda yer almakta olup ilgili ortağın üst amiri/başkanı tarafından imzalanacaktır,

• SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde (tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje mülkiyet durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar planı vs.), taşınmaz ile ilgili bir belirsizlik varsa, projenin kabul edilmesi durumunda sonradan da temin edilebilir.

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında “başvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafından onaylı fotokopi” olarak teslim edilebilecektir. Onaysız fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir. Destek almaya hak kazanan proje yürütücülerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orjinallerini de sunmaları istenebilecektir.

 

            Kamuoyuna duyurulur.

 

            (2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları www.sodes.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.)

Her hakkı saklıdır.